Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem imprez turystycznych (w rozumieniu przepisów prawa niemieckiego §§ 651a-m BGB i §§4-11 BGB-InfoV) jest TRAMEX – travel meets experience GmbH, zwana dalej Biurem,z siedzibą przy ulicy Rothenbaumchaussee 5 w Hamburgu w Republice Federalnej Niemiec, wpisana do Rejestru Handlowego w Hamburgu pod numerem HRB110423, i numerem podatkowym DE 266 26 85 85.

1.2 „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych” stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych organizowanych przez Biuro i dotyczą wszystkich imprez turystycznych organizowanych przez Biuro.

1.3 Zgłaszający/Uczestnik imprezy turystycznej zobowiązany jest do wnikliwego zapoznania się z “Ogólnymi warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych”.

2. Zawarcie umowy / Dokonanie zapłaty

2.1 Strona internetowa www.tramex-travel-germany.de i pisemne informacje w ulotkach stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dokonana przez Zgłaszającego/Uczestnika rezerwacja pisemna, ustna, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych przez Biuro.

2.2 Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych następuje każdorazowo po zapoznaniu się Zgłaszającego/Uczestnika z ofertą biura, dokonaniu rezerwacji i uiszczeniu zapłaty, częściowej lub pełnej, za wybraną imprezę turystyczną. Zgłaszający/Uczestnik nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. Przedmiotem umowy jest treść rezerwacji dokonanej przez Zgłaszającego/Uczestnika.

2.3 Zgłaszający przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkich uczestników wskazanych w umowie. Zawarcie umowy oznacza, że Zgłaszający/Uczestnik (w imieniu własnym i pozostałych Uczestników z umowy) zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy. Jest on również odpowiedzialny za informowanie uczestników imprezy turystycznej o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej.

3. Płatność

3.1 Ceny są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

3.2 Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 20 % ceny Imprezy (jeżeli warunki udziału w danej Imprezie nie przewidują niższej zaliczki), w terminie do 3 dni od dokonania rezerwacji. Pozostała do zapłaty kwota powinna być uiszczona przez Klienta bez wezwania w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Jeżeli umowa zostaje zawarta na mniej niż 31 dni przed dnie rozpoczęcia Imprezy, Zgłaszający/Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny Imprezy niezwłocznie po zawarciu Umowy. W takim wypadku płatność może nastąpić wyłącznie za pomocą karty kredytowej lub przelewu on-line udostępnianego na stronie internetowej Biura. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie spełnią powyższych wymagań i terminów. W takim przypadku Biuro obciąża Zgłaszającego kosztami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, w wysokości i na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w pkt.6..

3.3 Zapłata za zawarte za pośrednictwem Biura dodatkowe ubezpieczenie a także ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, dokonywana jest wraz z wpłatą zaliczki lub też całej ceny w zależności od terminu dokonania rezerwacji imprezy turystycznej. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń o zwrot pieniędzy wpłaconych do Biura, Biuro zawarło umowę z firmami Generali i MDT.

4. Świadczenia i ceny

4.1 Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny umownej imprezy turystycznej z powodu wzrostu kosztów transportu (np. dopłat paliwowych, lotniskowych, załadunkowych, przeładunkowych etc.), opłat urzędowych, podatków lub wzrostu kursów walut. W przypadku konieczności podwyższenia ceny, Biuro każdorazowo udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z wyżej określonych okoliczności. Wzrost ceny będzie skuteczny w stosunku do Uczestnika wyłącznie po udokumentowaniu przez Biuro wpływu na jej podwyższenie jednej z wyżej wymienionych przyczyn. Cena może być podwyższona najpóźniej na 21 dni przed datą wyjazdu.

4.2 Bilet lotniczy albo inny bilet upoważniający do przejazdu jest ważny tylko dla określonych w nim odcinków i terminów podróży.

4.3 Biuro w ramach organizowanych imprez turystycznych nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnoletnim oraz osobom, w stosunku do których istnieje podstawa do ograniczenia zdolności do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć w imprezie turystycznej wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub opiekunów prawnych.

4.4 Cena na zawartej umowie jest wiążąca i uczestnik nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wycieczki jeśli przed lub po zawarciu umowy z uczestnikiem cena danej wycieczki została obniżona z powodu ofert last minute, kolejnej obniżki oferty last minute lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Biuro. Rodzaje i wysokości zniżek dla dzieci określone są w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej Biura.

4.5 W przypadku, gdy uczestnikiem imprezy turystycznej jest dziecko, Zgłaszający powinien powiadomić o tym fakcie Biuro, podając jednocześnie wiek dziecka wraz z dokładną datą urodzenia. Pracownik Biura lub pracownik przewoźnika, który wykonuje umowę dla Biura, ma prawo do sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów osobistych. W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania prawidłowej ceny imprezy turystycznej wraz ze wszystkim opłatami dodatkowymi wynikającymi ze zobowiązań Biura wobec jego kontrahentów. Klient może zwrócić się do Biura o przestawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych kosztów w związku z dokonaną zmianą. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej. Za dzieci w wieku poniżej 2 lat podróżujące samolotem pobierana jest opłata w wysokości 10% ceny przelotu plus podatki ustalone indywidualnie przez przewoźnika lotniczego. Dziecko w wieku poniżej 2 lat podróżuje bez prawa do własnego miejsca siedzącego.

5. Podróż samolotem

5.1 Z dniem 16.07.2006 organizator podróży zobowiązany jest zgodnie z rozporządzeniem /EG/ 2111/2005 z dnia 14.12.2005 do poinformowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz. Jeżeli w dniu zawarcia umowy nie jest jeszcze znany przewoźnik lotniczy, to organizator zobowiązuje się tymczasowo do podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko ostatecznie zostanie ustalony przewoźnik, organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta. W wypadku zmiany przewoźnika po zawarciu umowy Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany przez Biuro, które jednocześnie zastrzega sobie możliwość zmiany przewoźników lotniczych i numerów lotów. Wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach wspólnoty znajduje się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

5.2 Podróże lotnicze mogą odbywać się z przesiadką, a w niektórych przypadkach przylot na miejsce docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych.

6. Rezygnacja / Odstąpienie od umowy

6.1 Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Zgłaszający/Uczestnik mają możliwość zrezygnowania z imprezy turystycznej. W tym celu należy złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na piśmie (na adres Organizatora lub jego agenta turystycznego) lub pocztą elektroniczną (na adres info@tramex-travel-germany.de).

Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do Biura lub jego agenta turystycznego.

6.2 Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Biura, to Biuro zastrzega sobie prawo żądania zapłaty pełnych kosztów ubezpieczenia oraz kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, ale w wysokości nie wyższej niż:
    do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy 45% ustalonej ceny
    od 30. dnia przed rozpoczęciem imprezy 55% ustalonej ceny
    od 24. dnia przed rozpoczęciem imprezy 65% ustalonej ceny
    od 17. dnia przed rozpoczęciem imprezy 75% ustalonej ceny
    od 10. dnia przed rozpoczęciem imprezy 85% ustalonej ceny
    od 3. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub jej nierozpoczęcia 95% ustalonej ceny
Organizator jest uprawniony do potrącenia kosztów, o których mowa powyżej, z kwoty uiszczonej przez Zgłaszającego/Uczestnika na poczet Imprezy.

6.3 Klient ponosi koszty rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie na lotnisku lub w miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej, w czasie podanym w dokumentach podróży lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów, np. paszportu lub niezbędnej wizy.

7. Przeniesienie uprawnień wynikających z umowy

7.1 Klient może za zgodą Biura przenieść wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia na osobę, która przejmie wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. W przypadku braku niezależnych od Biura przeszkód, Biuro pobiera opłatę w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom związanym z ww. zmianą. Za zmianę i uiszczenie całkowitej opłaty za imprezę turystyczną odpowiadają solidarnie Uczestnik oraz osoba przejmująca jego zobowiązania. Zmiana Uczestnika musi zostać zgłoszona najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia podróży w przypadku imprez realizowanych w oparciu o ruch bezwizowy i przeloty czarterem/przejazdy autokarem.

7.2 WAŻNE: w przypadku imprez turystycznych realizowanych w z wykorzystaniem przelotów rejsowych, zmiana Uczestnika lub przeniesienie zobowiązań wynikających z umowy z reguły nie jest możliwe. Spowodowane jest to przepisami przewoźnika obsługującego dany lot. W wyjątkowych sytuacjach przewoźnik może wyrazić zgodę na zmianę po opłaceniu wszelkich kosztów z nią związanych (koszt nowego biletu lotniczego itp.). Biuro nie odpowiada za decyzje przewoźnika.

8. Przepisy paszportowe, wizowe i zdrowotne

8.1 Biuro poprzez swoją stronę internetową udziela Klientom ogólnych informacji na temat obowiązujących przepisów paszportowych, wizowych i sanitarnych. Obywatele państw nienależących do Unii Europejskiej mogą uzyskać informacje o takich przepisach we właściwych ambasadach lub konsulatach. Biuro przyjmuje, że Uczestnika imprezy nie dotyczą okoliczności szczególne, takie jak np. podwójne obywatelstwo itp...

8.2 Klient przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy turystycznej. Wszelkimi szkodliwymi następstwami, szczególnie żądaniem uiszczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, które wynikły z niedotrzymania tych przepisów, obciążany jest Klient. Z uwagi na długi czas oczekiwania na wydanie dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy (paszport, dowód osobisty) prosimy o uwzględnienie tego faktu przy planowaniu podróży zagranicznych.

9. Rozwiązanie umowy przez Organizatora

9.1 Biuro ma prawo do rozwiązania umowy w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej poprzez złożenie Zgłaszającemu oświadczenia na piśmie jeżeli:
- nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej
- nie została osiągnięta minimalna wymagana liczba uczestników imprezy turystycznej
przedstawiona w jej opisie na stronie internetowej Biura W przypadku rozwiązania umowy z powodów leżących po stronie Biura, Zgłaszający ma prawo do zwrotu kwoty uiszczonej za uczestnictwo w imprezie turystycznej.

10. Ubezpieczenia

10.1 Na podstawie umowy zawartej z Ubezpieczycielem, Klienci biorący udział w Imprezie za granicą Rzeczypospolitej Polskiej objęci są podstawowym ubezpieczeniem, którego koszt wliczony jest w cenę Imprezy. Zakres podstawowego ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance, ubezpieczenie dotyczące pomocy i ochrony prawnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Sumy gwarancyjne ubezpieczeń i zakres ubezpieczenia podane są na stronie internetowej Biura.

10.2 Biuro rekomenduje wszystkim swoim klientom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia o szerszym zakresie ochrony. Szersze warianty ubezpieczenia oferowane są przez Biuro. Szczegółowy opis wariantów ubezpieczenia znajdą Państwo na stronie internetowej Biura.

10.3 W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja ubezpieczonego, ubezpieczony powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym podanym na stronie internetowej Biura.

11. Reklamacje i przedawnienie roszczeń

11.1 W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji imprezy, Uczestnik ma prawo i obowiązek poinformowania pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura o uchybieniach oraz do żądania podjęcia środków zaradczych.

11.2 Wszelkie reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia imprezy turystycznej należy zgłosić przesyłką poleconą w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej na adres TRAMEX – Travel meets experience GmbH, Rothenbaumchaussee 5, 20148 Hamburg, Niemcy.

11.3 Reklamacje wpływające poprzez e-mail oraz fax nie będą rozpatrywane. Biuro odrzuci wszelkie reklamacje wniesione po upływie 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Termin rozpatrzenia reklamacji będzie zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

12. Odpowiedzialność Organizatora

12.1 Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że jest ono spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo zdarzeniami noszącymi cechy siły wyższej.

12.2 Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania Imprezy pomocy poszkodowanemu Klientowi.

12.3 Biuro nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie i doręczenie na czas przez odpowiednie placówki dyplomatyczne niezbędnych wiz i innych dokumentów. Podczas transportu statkiem lub promem za obowiązujące uważa się postanowienia armatora.

12.4 Zgodnie z brzmieniem przepisów prawa Biuro ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do dwukrotnej ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta. Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie.

12.5 Klient przejmuje odpowiedzialność za wydrukowanie oraz posiadanie przez cały czas trwania imprezy turystycznej dostarczonych mu drogą elektroniczną dokumentów podróży. Odpowiedzialność Biura w tym zakresie jest wyłączona w stosunku do Klienta, chyba że niemożność ich wydrukowania była spowodowana okolicznościami za, które Biuro ponosi odpowiedzialność.

13. Ochrona danych osobowych

13.1 Tramex GmbH informuje, że administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów jest Tramex travel meets experience GmbH z siedzibą w siedzibą przy ulicy Rothenbaumchaussee 5 w Hamburgu w Republice Federalnej Niemiec. Podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym firmie ubezpieczeniowej, liniom lotniczym, hotelom, przewoźnikom autokarowym, promowym, agentom i kontrahentom zagranicznym współpracującym z Tramex na podstawie umów agencyjnych w celu realizacji zawartej z Tramex umowy.

13.2 Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania. Klient przez podpisanie Umowy wyraża na to zgodę. Odmowa przekazania danych osobowych jest powodem do niezawarcia i niewykonania Umowy oraz umowy ubezpieczenia.

14. Postanowienia ogólne

14.1 Ogólne Warunki Imprez Turystycznych jak również Umowa o świadczenie usług turystycznych podlegają prawu niemieckiemu, w szczególności przepisom §§ 651 a do m niemieckiego kodeksu cywilnego ( Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) i rozporządzeniu w sprawie obowiązku informacyjnego - informacje na mocy prawa cywilnego §§4-11.

14.2 Mimo że zastosowanie ma prawo niemieckie, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia Umowy o świadczenie usług turystycznych mniej korzystne dla Klientów, niż postanowienia polskiej Ustawy o usługach turystycznych, są nieważne. W takim wypadku w miejsce postanowień Umowy mniej korzystnych dla Klienta obowiązują postanowienia polskiej Ustawy o usługach turystycznych. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, przez sąd. Nieważność pojedynczych postanowień umowy lub niniejszych Warunków nie narusza ważności całej umowy.


Niniejsze warunki obowiązują od dnia 12. lutego 2015 roku.

do poprzedniej strony